Kónyi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ és "Csiribiri" Családi Bölcsőde Hálózat

• Gyermekjóléti szolgáltatás • Családsegítés • Szociális étkeztetés • Házi segítségnyújtás • Nappali ellátás (idősek klubja) étkeztetéssel • Gyermekek napközbeni ellátása-családi bölcsőde

Kónyi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

és "Csiribiri" Családi Bölcsőde Hálózat Család- és Gyermekjóléti Szolgálata

9144 Kóny, Soproni u. 2/A
info@szocialiskozpontkony.hu
Intézményvezető: Allerné Kiss Edina

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
A kónyi székhellyel működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 6 családsegítő révén 21 településen látja el a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait elsősorban segítő beszélgetés, tanácsadás, önként kezdeményezett/vállalt együttműködési megállapodás vagy hatóság által elrendelt esetkezelés, továbbá szolgáltatások (pszichológiai tanácsadás, mediátor, családterapeuta, jogi tanácsadás) ajánlása, megszervezése révén.
Családsegítés keretében a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtunk segítséget az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése céljából.
Tanácsadást biztosítunk, segítjük az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást.
Elősegítjük a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldását, támogatjuk a munkanélküliek, adósság-terhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek nehéz élethelyzetének megoldását.
A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása révén a gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését szolgáljuk.
Szolgálatunk az arra rászoruló személyek (gyermekektől az idősekig), családok segítése érdekében veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert működtet.
Szolgálatunk a jelzőrendszeri tagoktól vagy állampolgároktól érkező jelzés alapján felveszi a kapcsolatot az érintettekkel, helyzetük megismerését követően tájékoztatást ad a felmerült probléma megoldását segítő szolgáltatásokról, személyre/családra szabott segítséget nyújt.
Az intézmény család- és gyermekjóléti szolgálata leggyakrabban életviteli problémák, családi-kapcsolati konfliktusok, válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, gyermeknevelési nehézségek, gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség, magatartászavar, lelki-mentális problémák, szenvedélybetegség, foglalkoztatással kapcsolatos nehézségek, anyagi gondok esetében nyújt segítséget, gyakran segítünk ügyintézésben, ill. információnyújtással.
Szolgálatunk továbbra is szívesen végzi adományközvetítő tevékenységét. Ezúton is köszönjük a Tisztelt Felajánlók önzetlen adományait! Szolgálatunk az év során folyamatosan fogad élelmiszeradományt, és előzetes egyeztetés szerint szép állapotú(!) játék, ruha, cipő felajánlásokat.


A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási rendje Kóny községben:

Hétfő: 9.00 – 11.00
Kedd: 13.00 – 15.00
Szerda:13.00 – 15.00
Csütörtök: 9.00 – 11.00

Családsegítő: Kiss-Chapó Anett
Tel: +36 96 280 648
Mobil: +36 70 33 32 474

Gyermekek napközbeni ellátása - "CSIRI-BIRI" Családi Bölcsőde Hálózat

Százszorszép Családi Bölcsőde
Kóny, Soproni u. 2/A

Kisgyermeknevelők: Mészárosné Szabó Edit, Nagyné Takács Anikó
Tel: 06 70 33 01 164

Gesztenye Családi Bölcsőde
Kóny, Soproni u. 2/A
Kisgyermeknevelők: Máténé Andorka Hajnalka, 
Tel: +36 70 33 01 163

A családi bölcsőde a gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátásának családias körülmények között biztosított formája.

A Százszorszép és Gesztenye Családi Bölcsőde elsődlegesen az 1-3 éves korosztálynak nyújt napközbeni ellátást.

Szolgáltatásai:

• Gyermekfelügyelet
• Gondozás
• Nevelés
• Étkeztetés
• Foglalkoztatás

Kiegészítő szolgáltatások:

• Időszakos gyermekfelügyelet
• Játszóház

A családi bölcsődékben koruknak és egyéniségüknek megfelelően gondoskodnak a gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez.
A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást biztosítanak.
A családi bölcsődék szakmai tartalmát és feladatellátásának módját a szakgondozók a segédgondozók bevonásával a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének irányítása mellett a felmerülő igényeknek és lehetőségeknek megfelelően határozza meg.

A családi bölcsőde egész napos ellátást biztosít a nyitvatartási törzsidőben.

Szociális Szolgálat
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
Kóny, Soproni u. 2/A.

Nappali ellátás (Idősek klubja)
Kóny, Rákóczi u. 3.


A Családsegítő Szolgálat ügyfélfogadás rendje Kóny községben:
Hétfő: 13.00 – 15.00
Kedd: 9.00 – 11.00
Szerda:13.00 – 15.00

Családsegítő: Kiss-Chapó Anett
Tel: +36 96 280 648
Mobil: +36 70 33 32 474

Otthonközeli ellátások

Étkeztetés
A rászorulók részére személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás.
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak biztosítunk a napi egyszeri meleg ételt, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkeztetésben részesülnek azok az igénylők és az általuk eltartottak is, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek más módon a meleg ebédről gondoskodni.

Szociális segítő: Mező Péterné
Tel: +36 96 280 648
Mobil: +36 70 97 80 472

Házi segítségnyújtás
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás.
Olyan gondozási forma, mely a jogosult önálló életvitelének fenntartását, szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására nem képesek és róluk nem gondoskodnak.

Vezető gondozónő: Borzáné Pákai Tünde
Tel: +36 96 280 648
Mobil: +36 70 334 3983
Gondozónők: Rebenekné Visi Rita, Horváthné Horn Nikolett

Nappali szociális ellátás (idősek klubja) étkeztetéssel
Saját otthonukban élő, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni tartózkodására, társas kapcsolataik ápolására, étkeztetésére, pihenésére, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére szolgál.
Célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása, az idős emberek szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények közé juttatása, magányának oldása.

Gondozónő: Ádám Jánosné
Tel: +36 96 280 135

Pályázatok

Kapcsolódó anyagok